Cystická fibróza - 50 mutací + Tn varianty IVS8 genu CFTR

Test hrazený ze ZP:
ANO
Pohlaví:
Žena/Muž
Materiál:
Periferní krev, Izolovaná DNA z krve
Doba vyšetření:
3 týdny
STATIM:
1 týden

Materiál:

Periferní krev | 1x 3 ml plné krve v K3 EDTA zkumavce
Skladování po vyšetření: týden po vydání zprávy 2 – 8°C
Izolovaná DNA z krve | 10-100 ng/μL izolované DNA z krve v PCR zkumavce o objemu min. 15 µl.
Skladování po vyšetření: skladuje se v archivu DNA bez omezení 15°C

Rychlý popis testu:

Vyšetření 50 nejčastějších mutací CFTR genu a stanovení polymorfismu v intronu 8 ( IVS8 Tn/TGn). Těchto 50 mutací představuje přes 92% nálezů u pacientů s diagnózou CF v české populaci pomocí fragmentační analýzy.

Detailní informace o testu:

Mutace CFTR (z angl. Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator) genu jsou zodpovědné za autozomálně recesivně dědičné onemocnění cystická fibróza (CF) s přibližnou incidencí 1:2500 živě narozených dětí. Klinické projevy CF zahrnují chronické onemocnění sino-pulmonálního a gastrointestinálního systému, zvýšený obsah chloridů v potu a kongenitální oboustrannou aplázii vas deferens (CBAVD). Vyšetření mutací CFTR genu pomocí kitu slouží jako rychlý diagnostický test k detekci nejčastějších známých multietnických mutací CFTR genu. Obecně toto vyšetření spočívá v amplifikaci specifických DNA fragmentů s fluorescenčními primery a následné fragmentační analýze. K vyšetření mutací CFTR genu využíváme fluorescenční ARMS (Amplification Refractory Mutation System): alelicky specifickou amplifikaci, která detekuje bodové mutace, inserce nebo delece v DNA. Jedná se o variantu multiplex PCR, kdy je přítomnost nebo nepřítomnost bodového polymorfismu testována primerem s rozhodujícím nukleotidem na 3´konci. ARMS-PCR se skládá ze dvou samostatných PCR reakcí, z nichž jedna je specifická pro normální DNA sekvenci a druhá pro sekvenci s mutací.